Wet- en regelgeving

De Groene Stroomfabriek N.V. leeft de richtlijnen na die Energie Nederland en ACM (Autoriteit Consument en Markt) hebben opgesteld. Zij zien er op toe dat leveranciers zich aan de regelgeving en gedragscodes houden. Heeft u een klacht die we samen niet kunnen oplossen? Dan kunt u terecht bij De Geschillencommissie. 

ACM

Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren. Daarnaast houdt ACM toezicht op de mededinging en op een aantal specifieke sectoren.

Ook beschermt ACM het consumentenrecht en heeft het De Groene Stroomfabriek de vergunning verleend voor het leveren van energie.


Energie-Nederland

De Groene Stroomfabriek is aangesloten bij Energie-Nederland. Deze organisatie behartigt de belangen van vrijwel alle energiebedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt. Energie-Nederland staat, namens de energiebranche, voor de belangrijke opgave bij te dragen aan een toekomstgericht energiebeleid. Energie-Nederland werkt aan een (internationaal) energiebeleid dat tegemoet komt aan de prioriteiten en verwachtingen ten aanzien van de zekerheid, betaalbaarheid en verduurzaming van onze energievoorziening. 

Gedragscode Consument en energieleverancier 2020

In deze gedragscode staat beschreven waar De Groene Stroomfabriek N.V. aan moet voldoen bij werving, onderhouden klantcontact, het aangaan, voortzetten en beëindigen van leveringsovereenkomsten.

Gedragscode Leveranciers Slimme Meter 2012

De Groene Stroomfabriek maakt voor het goed kunnen uitvoeren van haar diensten gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers en onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode heeft betrekking op het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is. Dit is de ‘Gedragscode Leveranciers Slimme Meter 2012’.

In deze gedragscode staat vermeld dat De Groene Stroomfabriek de slimme meter automatisch voor u uitleest indien er meetgegevens nodig zijn voor facturering, tweemaandelijkse meterstanden en incidentele meterstanden zoals, verhuizing of beëindiging van een overeenkomst. In Mijn Groenestroomfabriek wordt u geïnformeerd onder welke voorwaarden en met welke frequentie de meetgegevens worden uitgelezen. Wilt u niet meer dat uw meetgegevens worden uitgelezen? Dat kunt u eenvoudig bij ons aangeven. Neem even contact met ons op of geef dit aan via Mijn Groenestroomfabriek.

De slimme meter geeft ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld verbruiksterugkoppeling en besparingsadviezen. Hiervoor vragen wij expliciete toestemming van de klanten door middel van een machtiging. Alleen met een ondertekende machtiging, lezen wij de meetgegevens frequenter uit. U kunt deze machtiging op elk gewenst moment weer intrekken. Onderstaand kunt u de gedragscode zelf nalezen en vindt u onze verklaring dat we deze gedragscode ook naleven.


Incassokosten

Het is wettelijk vastgesteld (BW Artikel 6:96) dat wanneer een betaalachterstand aan een incassobureau wordt overgedragen er incassokosten gerekend worden. Deze kosten worden in rekening gebracht voor o.a. de administratieve werkzaamheden die het incassotraject met zich mee brengt. Voor het berekenen van de incassokosten hanteren wij ‘het besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten’. In de tabel hieronder staan de incassokosten toegelicht. 

HOOFDSOM                                      INCASSOKOSTEN
Over de eerste € 2500                       15% (minimaal € 40)
Over de volgende € 2500                 10%
Over de volgende € 5000                 5%
Over de volgende € 190.000           1%
Over het meerdere                             0,5% (max. totaal € 6775)


Voordat wij uw betaalachterstand overdragen aan een incassobureau ontvangt u eerst een betalingsherinnering in de vorm van een zogeheten aanmaning. 

Mail ons

Heeft u een vraag of opmerking? Mail ons. Wij zijn de sparringpartner die écht met u meedenkt.

contact@degroenestroomfabriek.nl

Bel ons

We houden de vaart erin, schakelen snel en lossen uw vraag zo snel mogelijk op!

0881051133